Privacy Policy

Privacystatement Psychologenpraktijk Nuth

Psychologenpraktijk Nuth (hieronder te noemen PPN), gevestigd te Nuth en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58005404 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe PPN met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 1. Toepassing
  Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie PPN persoonsgegevensverwerkt:
   • (potentiële)patiënten;
   • bezoekers aan de praktijk van PPN;
   • bezoekers van de website van PPN;
   • deelnemersaan bijeenkomsten van PPN;
   • sollicitanten;
   • alle overige personen die met PPN contact opnemen of van wie PPN persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
 1. Verwerking van persoonsgegevens
  PPN verwerkt persoonsgegevens die:
   • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch of digitaal (via e-mail of wegformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
   • met toestemming van de betrokkeneworden opgevraagdbij andere hulpverleners of verwijzers;
   • gegevens die verkregen worden via E-health (Therapieland).
 1. Doeleinden verwerking
  PPN verwerkt persoonsgegevensvoor de volgende doeleinden:
   • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomsten de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
   • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkenezelf om heeft gevraagd.
 1. Rechtsgrond
  PPN verwerkt persoonsgegevensbasis van één van de volgende rechtsgronden:
   • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerkingbasis van de toestemming vóór de intrekking;
   • uitvoering van – of met het oog op – het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.
   • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
   • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 1. Verwerkers
  PPN kan voor het verwerken van persoonsgegevensdienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van PPN persoonsgegevens verwerken. PPN sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

 2. Persoonsgegevens delen met derden
  PPN deelt persoonsgegevensmet derden als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. PPN deelt geen persoonsgegevensmet derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 3. Doorgifte buiten de EER
  PPN geeft in beginsel geen persoonsgegevensdoor aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt PPN ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 4. Bewaren van gegevens
  PPN bewaart persoonsgegevensniet langer dan nodig is. PPN hanteert in beginsel de volgende bezwaartermijnen:
   • medische gegevens: tenminste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
   • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
   • gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
   • gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure.
 1. Wijzigingen privacystatement
  PPN kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van PPN gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
 1. Rechten, vragen en klachten
  U hebt het recht PPN te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met PPN door een e-mailbericht te sturen naar info@psychologenpraktijknuth.nl.

  Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop PPN persoonsgegevensverwerkt, kunt u contact opnemen met PPN door een e-mailbericht te sturen naar info@psychologenpraktijknuth.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens(AP).